VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Wet financieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht schrijft financiële dienstverleners gedragsregels voor ten opzichte van de consument. De wet legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening en de dienstverlener moeten voldoen. Bij voorbeeld ten aanzien van de informatieverstrekking naar de consument en de deskundigheidseisen aan de dienstverlener. De wet geldt voor alle financiële dienstverleners en alle financiële producten: betaal- en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van de Wft.

Wie zijn wij?

VVAZ Intermedis is de financiële dienstverlener voor (para)medische beroepsbeoefenaren en in toenemende mate ook het hoger particuliere kader en de DGA. Als intermediair en adviseur helpen wij u om zowel privé als zakelijk in topconditie te komen en te blijven. Intensief als dat nodig is, op afstand als dat verantwoord is.

Welke rol vervult VVAZ Intermedis?

VVAZ Intermedis levert produkten en diensten die zijn toegesneden op de (para)medische beroepsbeoefenaar en het hoger particulier kader en de DGA. Bij het selecteren van deze producten en diensten let VVAZ Intermedis vooral op soliditeit, reputatie en prijs/kwaliteitsverhouding van deze aanbieders.

VVAZ Intermedis heeft geen enkele verplichting om financiële producten en diensten bij een of meer financiële aanbieders onder te brengen. Wij zijn volledig vrij in onze advisering. Ook heeft geen enkele financiële aanbieder een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Wij kunnen dus als ongebonden objectief intermediair voor u optreden.

Onze dienstverlening

VVAZ Intermedis staat ingeschreven bij de AFM onder nummer 12008061. Op grond van deze inschrijving kunnen en mogen wij u van dienst zijn op de gebieden: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, arbeidsongeschitkheidsverzekeringen, hypotheken en rekening courant, consumptief krediet, betalen en sparen, financiële planning en beleggen.

Hoe worden wij beloond?

  • Onze honorering vindt deels plaats via te ontvangen vergoedingen van derden voor het afsluiten en beheren van financiële diensten.
  • En deel van onze dienstverlening vindt plaats op declaratiebasis. Indien van toepassing wordt dat met u overlegd. Wij specificeren onze nota`s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Wat is uw rol?

Om onze rol goed te kunnen vervullen, heeft VVAZ Intermedis ook uw medewerking nodig. Allereerst door een juist en volledig beeld te verstrekken van de gegevens die wij voor onze advisering nodig hebben. Tijdens de looptijd van de door u afgenomen diensten is het belangrijk dat eventuele wijzigingen in uw persoonlijke- of praktijksituatie - of ten aanzien van bijvoorbeeld verzekerde zaken - tijdig aan ons worden doorgegeven. Tot slot verwacht VVAZ Intermedis van u dat u de van ons ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen kunnen fouten of misverstanden ontstaan.

Klachten

  • Als u een klacht heeft over een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daarover zo spoedig mogelijk te informeren. U kunt zich wenden tot VVAZ Intermedis Postbus 4319 6202 VA Maastricht, telefoonnummer 043-3690372 of info@vvazintermedis.nl
  • Mocht de behandeling van uw klacht door ons niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening bereikbaar via telefoonnummer 070-3338999, adres Postbus 93257 Den Haag 2509 AG, website www.kifid.nl. Ons aansluitnummer is 19991535.
  • De bovenstaande klachtenregeling sluit niet uit dat u zich tot de burgelijke rechter kunt wenden.

Algemene gegevens

VVAZ Intermedis adviseert in en is intermediair voor onder meer financiële diensten. Hiervoor staat zij geregistreerd bij de AFM onder nummer 12008061. Op de dienstverlening is het Nederlandse en Europese recht van toepassing. Alle activiteiten vinden plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht een financieel dienstverlener om een risico beoordeling en/of in voorkomende gevallen een (vereenvoudigd) cliëntenonderzoek uit te voeren. 

Verder schrijft de Wwft voor dat indien een financieel dienstverlener indicaties aantreft die kunnen duiden op een ongebruikelijke transactie, dat moet worden gemeld bij het Financial Intelligence Unit (FIU) (www.fiu-nederland.nl). Transacties waarvan aangifte wordt gedaan bij politie en justitie moeten ook aan het FIU worden gemeld.

VVAZ Intermedis heeft interne, schriftelijk vastgelegde, procedures waardoor aan de inhoud van de Wwft voldaan wordt en voert deze ook uit.