VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Financiële Dienstverlener:
  VVAZ Intermedis V.O.F. gevestigd te Bunde, Prinses Ireneweg 4 6241 GE en in het handelsregister ingeschreven onder nummer: 14082737 (KvK Limburg), hierna te noemen: VVAZ Intermedis,
1.2 Opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtspersoon aan wie VVAZ Intermedis enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht:
  De door Opdrachtgever aan VVAZ Intermedis verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.
1.4 Financieel Product:
  De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover VVAZ Intermedis zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan VVAZ Intermedis zal bemiddelen.
1.5 Financiële Instelling:
  De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.
   
Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en VVAZ Intermedis wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat VVAZ Intermedis een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. VVAZ Intermedis is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
2.2 Alle aan VVAZ Intermedis verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met VVAZ Intermedis en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij VVAZ Intermedis werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
2.3 Aan VVAZ Intermedis verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van VVAZ Intermedis, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door VVAZ Intermedis opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van VVAZ Intermedis en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor VVAZ Intermedis werkzaam zijn.
2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door VVAZ Intermedis zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
   
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen VVAZ Intermedis
3.1 Door VVAZ Intermedis namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.
3.2 Aan door VVAZ Intermedis gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan VVAZ Intermedis een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
3.3 Door VVAZ Intermedis aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op de op dat moment geldende en relevante wet- en regelgeving en stand van kennis.
   
Artikel 4: communicatie
4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan VVAZ Intermedis heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht VVAZ Intermedis heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door VVAZ Intermedis verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door VVAZ Intermedis gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van VVAZ Intermedis het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan VVAZ Intermedis heeft bekend gemaakt, mag VVAZ Intermedis erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
   
Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is VVAZ Intermedis toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5.2 Voor zover VVAZ Intermedis bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VVAZ Intermedis is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
5.3 VVAZ Intermedis is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.
   
Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan VVAZ Intermedis toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.
6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. VVAZ Intermedis is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van VVAZ Intermedis beïnvloeden.
6.3 Facturen van VVAZ Intermedis dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door VVAZ Intermedis voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Bezwaren tegen (de hoogte van ) een factuur dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan VVAZ Intermedis kenbaar gemaakt te worden. Bezwaren tegen ( de hoogte van ) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.4 Voor zover VVAZ Intermedis namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.
6.5 Verrekening door Opdrachtgever van door VVAZ Intermedis voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door VVAZ Intermedis uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.6 Indien Opdrachtgever de door VVAZ Intermedis in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal door VVAZ Intermedis een eerste herinnering gestuurd worden met het verzoek alsnog binnen 7 dagen te betalen. Mocht betaling hiervan uitblijven en een tweede herinnering noodzakelijk zijn, zal het factuurbedrag verhoogd worden met incassokosten (minimaal € 40). De hoogte van deze incassokosten is conform de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten zoals zal gelden met ingang van 1 juli 2012. Mocht ook deze tweede herinnering niet binnen 7 dagen voldaan zijn, zal VVAZ Intermedis, voorzover het verzekeringen betreft, de premie incasso overdragen aan de maatschappij. Betreft het geen verzekering, zal VVAZ Intermedis overwegen de incasso uit handen te geven aan een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever. VVAZ Intermedis verwijst hier nog eens nadrukkelijk naar de inhoud van artikel 6.4!
6.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.8 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van VVAZ Intermedis aanleiding geeft, is VVAZ Intermedis bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
   
Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan VVAZ Intermedis die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat VVAZ Intermedis haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
7.2 VVAZ Intermedis kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van VVAZ Intermedis zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is VVAZ Intermedis bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan VVAZ Intermedis verschafte informatie.
   
Artikel 8: Aansprakelijkheid van VVAZ Intermedis
8.1 Iedere aansprakelijkheid van VVAZ Intermedis alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door VVAZ Intermedis bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VVAZ Intermedis wordt uitgekeerd, inclusief het door VVAZ Intermedis te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VVAZ Intermedis in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van VVAZ Intermedis alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door VVAZ Intermedis bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien VVAZ Intermedis geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van VVAZ Intermedis en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
8.4 VVAZ Intermedis is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
8.5 VVAZ Intermedis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door VVAZ Intermedis gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door VVAZ Intermedis kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
8.6 VVAZ Intermedis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan VVAZ Intermedis verzonden (email)berichten VVAZ Intermedis niet hebben bereikt.
8.7 VVAZ Intermedis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van VVAZ Intermedis, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van VVAZ Intermedis voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met VVAZ Intermedis indien VVAZ Intermedis zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.
   
Artikel 9: Overmacht
9.1 VVAZ Intermedis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor VVAZ Intermedis redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van VVAZ Intermedis ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van VVAZ Intermedis geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van VVAZ Intermedis kan worden gevergd.
   
Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever aan VVAZ Intermedis verstrekte persoonsgegevens zullen door VVAZ Intermedis niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover VVAZ Intermedis op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van VVAZ Intermedis, zal VVAZ Intermedis de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
   
Artikel 11: Klachteninstituut
11.1 VVAZ Intermedis is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300004917. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
11.2 VVAZ Intermedis conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft VVAZ Intermedis de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
   
Artikel 12: Verval van recht
12.1 Klachten met betrekking tot door VVAZ Intermedis verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van VVAZ Intermedis, te worden ingediend bij VVAZ Intermedis. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door VVAZ Intermedis verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
   
Artikel 13: Diversen
13.1 Op alle door VVAZ Intermedis uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen VVAZ Intermedis en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden VVAZ Intermedis slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen VVAZ Intermedis en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
13.5 VVAZ Intermedis is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval VVAZ Intermedis tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door VVAZ Intermedis genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.