VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Opruimen zonnepanelenresten na brand gedekt?

Geplaatst op: 06-09-2022, 11:06:08

Je ziet steeds meer zonnepaneleninstallaties op daken. Dat is goed voor het milieu. Maar de toename gaat ook gepaard met een toename van het risico op brand. En daarmee neemt ook het risico toe dat zonnepanelendeeltjes zich in de (wijde) omgeving verspreiden. Wie ruimt die deeltjes op en wie draait voor de kosten op? Daar is nog weinig duidelijkheid over. 

Als zonnepanelen beschadigd raken door brand, ontstaan er verbrande en onverbrande resten. Bij een grote uitslaande brand is er sprake van een enorme warmteontwikkeling. De warmte stijgt op en voert in de rook allerlei stoffen mee, die ergens anders neerkomen. Vaak verspreiden de deeltjes zich veel verder dan alleen het eigen terrein. Ze komen terecht op weilanden waar koeien grazen, of in gewassen. Dit kan een gevaar voor de voedselveiligheid opleveren. De zonnepanelendeeltjes moeten dan ook worden opgeruimd. 

Complexe problematiek

Wie verantwoordelijk is voor het opruimen van die zonnepanelenrestanten en of de verzekering de opruimingskosten dekt, is echter een vraag waarop (nog) geen eenduidig antwoord te geven is. De problematiek blijkt complex: 

  • Je hebt te maken met verschillende eigendomsconstructies: eigenaar van het gebouw is ook de eigenaar van de zonnepanelen, zonnepanelen zijn in eigendom van de energiemaatschappij, of de eigenaar van een gebouw verhuurt een deel van zijn dak aan één of meerdere andere partijen. De verschillende constructies kunnen het voor een verzekeraar ingewikkeld maken om bij een schade te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het opruimen en de kosten daarvan. 
  • Er zijn veel verschillen in de polisvoorwaarden van de diverse verzekeraars. De definities van de diverse begrippen zijn niet eenduidig. Ook sluiten de verschillende verzekeringen niet altijd goed op elkaar aan. En daar komt bij dat de verzekerde niet altijd meldt aan de verzekeraar dat er zonnepanelen op het dak liggen.

Naar een oplossing

Vanuit de maatschappelijke rol van verzekeraars heeft het Verbond van Verzekeraars deze problematiek inmiddels aan de orde gesteld en een werkgroep samengesteld. Die heeft gekeken naar de huidige definities in polisvoorwaarden van opruimingskosten en de milieuschadeverzekering (MSV). Hieruit blijkt dat er geen sluitende dekking is voor de opruiming(skosten) van zonnepanelenrestanten. Als mogelijke oplossing voor het probleem heeft het Verbond voorbeelddefinities gemaakt die verzekeraars kunnen gebruiken om een uitbreiding te doen op de dekking onder de brandverzekering of de milieuschadeverzekering. Verder heeft de Stichting Salvage nu ook het mandaat gekregen om te handelen namens verzekeraars als er sprake is van opruiming van zonnepaneelrestanten. Ook wordt er een opruimingsprotocol voor schadebedrijven gemaakt.

Protocol ‘zonnepaneel incidenten’ 

Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels samen met de VOAM en Stichting Salvage een onderzoeksprotocol ‘zonnepaneel incidenten’ opgesteld. Doel van het protocol is dat alle betrokken partijen weten wie wat moet doen na een incident waarbij zonnepanelendeeltjes zijn vrijgekomen. 

Niet alleen verzekeraars hebben het moeilijk met die opruimingskosten. Ook u als consument kunt in onzekerheid komen te verkeren.

Daarom enige tips:

  • Zorg ervoor dat u uw adviseur op de hoogte houdt en tijdig veranderingen in uw situatie meldt, dus ook als u zonnepanelen op het dak legt.
  • Wie de zonnepanelenrestanten moet opruimen en of de kosten gedekt zijn, is onder meer afhankelijk van de polisvoorwaarden. Er zitten de nodige verschillen in de polisvoorwaarden van de diverse verzekeraars. Dat houdt in dat u de polisvoorwaarden steeds goed dient door te lezen en uw adviseur nadrukkelijk moet vragen of er dekking is en dit te laten bevestigen door de verzekeraar.  

Bron: (gedeeltelijk) aangepast artikel uit nieuwsbrief van 30 augustus 2022 op www.nibesvv.nl

Vorige pagina