VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Met afgeloste hypotheek verloopt pandrecht niet automatisch

Geplaatst op: 04-08-2020, 12:20:58

Een hypotheekklant van een rechtsvoorganger van ABN Amro sloot in 1989 een ORV bij een rechtsvoorganger van Reaal. Deze levensverzekering werd verpand aan de bank. Als de hypotheek eind 2014 is afbetaald, vraagt de verzekeringnemer om het pandrecht over te dragen aan zijn zoon en vader. Reaal is dan echter nog niet op de hoogte van de afgeloste hypotheek en wijst het verzoek af. Als de polis later alsnog wordt afgekocht, betaalt Reaal toch aan de bank. Daarmee schond de verzekeraar de zorgplicht niet, oordeelt het Hof in Amsterdam.

ABN Amro informeerde als tussenpersoon voor de levensverzekering bij het aflossen van de hypotheek over de mogelijk om de polis af te kopen. De klant doet dat vervolgens bij Reaal, maar krijgt daar nul op het rekest. Aan ABN Amro laat de klant niets weten en de polis – inclusief pandrecht – loopt daarom gewoon door. Omdat er echter geen premie meer betaald wordt, ontstaat een achterstand.

Afkopen met aftrek van achterstand

De verzekeringnemer geeft een half jaar later aan de polis dan premievrij te willen voortzetten. Dat blijkt niet mogelijk. Daarom krijgt tussenpersoon ABN Amro het verzoek van de klant om de polis af te kopen, met aftrek van de betalingsachterstand. Omdat het pandrecht nooit formeel is opgezegd, betaalt Reaal het bedrag uit aan ABN Amro. De bank verrekent vervolgens niet alleen met de betalingsachterstand, maar lost ook een flexibel krediet (€ 18.445) in van de verzekeringnemer. Het restant (€ 32.051) wordt op een rekening van de familie gestort. Volgens de voorwaarden was ABN Amro ook gerechtigd om zolang de verpanding liep de waarde te verrekenen met andere kredieten.

Overboeking tegen wens van familie in

In de zaak die al eerder werd voorgelegd aan Kifid en de kantonrechter, vindt de familie dat Reaal de zorgplicht heeft geschonden door aan ABN Amro over te maken. Hun wens was immers om na het aflossen de waarde te verpanden aan de zoon en de vader van de verzekeringsnemer. Dat had volgens hen ook gekund als Reaal op de hoogte was geweest van de afgeloste hypotheek. Volgens hen diende de levensverzekering niet als zekerheid op het flexibel krediet.

Geen fouten gemaakt

Het Hof oordeelt echter dat er door de financiële instellingen geen fouten zijn gemaakt. Wijziging van de verpanding kon alleen plaatsvinden met instemming van ABN Amro. Dat is aan de bank nooit gevraagd. Reaal heeft gehoor gegeven aan het verzoek van ABN Amro om aan hen uit te betalen, conform hun pandrecht. “Onder de gegeven omstandigheden ging de zorgplicht van Reaal niet zo ver dat zij uit eigen beweging bij ABN AMRO of bij [familie] zou moeten onderzoeken of zij niet langer bevrijdend aan ABN AMRO kon betalen”, schrijft het hof.

Aflossing hypotheek niet automatisch einde van pandrecht

De rechter merkt daarnaast op dat het enkel het aflossen van de hypotheek niet automatisch het pandrecht heeft beëindigd. “De cessie tot zekerheid […] strekte immers mede tot zekerheid van al hetgeen [verzekeringnemer] aan ABN AMRO verschuldigd mocht zijn of worden ter zake van reeds verstrekte of alsnog te verstrekken geldleningen, kredieten of uit welken andere hoofde ook. Daaronder valt mede het later aangetrokken flexibel krediet; dat krediet werd immers aangetrokken uit hoofde van een ten tijde van de cessie tot zekerheid reeds bestaande rechtsverhouding.”

Bron: bijdrage van 4 augustus 2020 van Bart van de Laak op www.amweb.nl                                   

Vorige pagina