VVAZ
Intermedis

Klik hier voor
onze diensten

Intermedis A & A

Centraal Planbureau: eigen woning van box 1 naar box 3

Geplaatst op: 26-09-2015, 10:49:42

Het Centraal Planbureau wil toe naar een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen. In een ‘policy brief’ vandaag doet de nationale rekenaar een aantal voorstellen. Een daarvan: hevel de fiscale behandeling van de eigen woning over naar box 3. Hierdoor daalt de hypotheekrenteaftrek op termijn naar 30%.

De ruime fiscale facilitering van het eigen huis heeft hypotheekschulden en huizenprijzen opgestuwd en bovendien geleid tot een enorme belastingderving van pakweg 20 mld euro in 2015 en 11,4 mld structureel, aldus het CPB. “Daarmee wordt wonen gestimuleerd ten opzichte van andere consumptiemogelijkheden. Deze verstoring leidt tot een fors welvaartsverlies.”

Een meer neutrale fiscale behandeling van het eigen huis betekent, zegt het CPB, dat de waarde van het eigen huis minus de hypotheekschuld dezelfde fiscale behandeling krijgt als vrije besparingen. Om die reden pleiten veel voorstellen al voor een verplaatsing van de eigen woning naar box 3. De CPB-onderzoekers schrijven: “Zonder vermogensaftrek zou de welvaartswinst 8,7 mld euro kunnen bedragen als er ook maatregelen op de huurmarkt worden genomen. Dat is inclusief de substantiële verlaging van de hypotheekrenteaftrek tot een belastingtarief van 30% in box 3. De afschaffing van alle woningmarktsubsidies leidt tot hogere woonlasten, maar bewoners worden ook gecompenseerd door middel van lagere belastingen en een woontoeslag. In deze plannen wordt de overdrachtsbelasting ook afgeschaft omdat deze het aantal transacties verstoort.” Het CPB geeft aan dat in veel bestaande plannen ook voor een vermogensaftrek bij de eigen woning wordt gekozen. “Alleen de waarde van de woning boven deze aftrek wordt dan als belegging geïnterpreteerd. Daarmee blijft de eigen woning een meer gunstige fiscale behandeling houden dan de overige vermogensbestandsdelen.”

Overgangstermijn
Vanwege de grote financiële verplichtingen die huishoudens zijn aangegaan op basis van bestaande regelingen is een lange overgangstermijn nodig om betaal‐ en koopkrachtschokken te voorkomen zegt het CPB. “Mogelijke maatregelen zijn een geleidelijke verhoging van het eigenwoningforfait en een verlaging van het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken. Dat laatste is al ingezet met 0,5% punt per jaar, maar zou versneld kunnen worden.”

Lappendeken
Volgens het CPB is de fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen nu een lappendeken. Nederlanders laten hun economisch gedrag en besluiten over hun vermogen daardoor teveel afhangen van die belastingregels en zijn gevoelig voor conjuncturele schokken. Een hervorming van het belastingstelsel draagt daarom bij aan de economische welvaart. Dat concluderen de onderzoekers Arjan Lejour en Maarten van ‘t Riet in de vandaag gepubliceerde CPB Policy Brief ‘Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen’. Het stuk is bedoeld als aanzet tot discussie.

Het CPB noemt in de studie diverse mogelijkheden:

  • Belast vrije besparingen en beleggingen op daadwerkelijk rendement
  • Beperk de fiscale subsidie op pensioenbesparingen
  • Belast het eigen huis als vermogenscomponent
  • Belast vreemd en eigen ondernemingsvermogen meer gelijk
  • Gelijk belasten van uitgekeerde en ingehouden winst

Bron: www.amweb.nl van 25 september 2015.

Vorige pagina